Araç Kiralama Koşulları

Bu sözleşmenin birinci sayfasının ön yüzünde plaka ve modeli yazılı aracı kira ile veren Rent a car “KİRALAYAN” aynı sayfada imzası bulunup kira karşılığında kullanmak üzere alan da “KİRACI” olarak adlandırılacaktır.

Madde 1-GENEL KOŞULLAR:

a- Kiralayan mülkiyetinde bulunan aracı, aşağıda geniş bir şekilde açıklanacak koşullara uyulması şartıyla kiracıya önceden saptanan süre için verilmiştir. Kiracı bu sözleşmeyi imzalamakla aracı hasarsız,yedeğiyle birlikte beş lastiğiyle mükemmel durumda avandanlıklar, ilgili belgeler(trafik ruhsatnamesi, haritalar v.b.) ve tüm aksesuarı ile sağlam teslim aldığını sözleşmede yazılı olan gün ve saatte, aksine bir anlaşmaya varılmadıysa aldığı yere geri vereceğini kabul etmiştir.

b- Aşağıda sayılan durumlarda kiracı aracı hiçbir şekilde kullanmayacağını öncelikle kabul eder.

I) Gümrük yasaları T.C. Kanunu ve diğer yasalarda taşınması suç sayılan her türlü eşyanın taşınması ve diğer kanuni işlerde.

II) Kiralayanın izni olmaksızın başka bir aracın ya da hareket eden veya etmeyen nesnelerin çekilmesinde, itilmesinde yada yüklenerek taşınmasında.

III) Yarış, Hız Tayini, Rally sağlamlık denemesi ve motorlu sporlar ile normal trafiğe kapalı ve uygun olmayan yollarda.

IV) Trafik kuralları tarafından saptanmış yolcu sayısının üstünde yolcu her ne şekilde olursa olsun bagaj dışı yük ve eşya taşınmasında.

V) Alkol ve uyuşturucu maddelerin etkisi altında.

VI) Ödeme şekli ne olursa olsun, ister sözlü sözleşme ile ivaz karşılığında yolcu yada mal taşımada.

c- Sözleşmenin düzenlendiği sırada kiracının 21 yaşını doldurmuş en az bir yıllık yerli yada uluslararası ehliyetini ibrazı gereklidir. Kiralayanın onayı olmaksızın kiracı aracı 3. şahıslara kullandıramaz. Bu durumda kiralayan aracı kullanacak

3. Şahsın kimlik, adres ve ehliyetine ilişkin bilgileri sözleşmeye kaydeder ve imzalatır.Aksi halde tüm sözleşmeler geçersiz olup, dilerse kiralayan kiracının 2. maddede söz konusu edilen depozitini irad kaydeder.

d- Kiracı seyir dışında aracın güvenliğini sağlayacak biçimde kapalı ve kilitli olarak park etmekle yükümlüdür. Çalınma halinde araç bulunmaz ise geçecek 45 günlük süreyi kiralayan kiracıdan talep edilir.

e- Kiracı aracı kiralayanın teslimi anında araca ait belgeleri, ruhsatname ve plakaları iade etmediğinde bunları bulup getirinceye kadar geçecek süreye ait kirayı ödeyeceği gibi kayıp halinde yenilerinin alınması için yapılacak giderleri ödemekle yükümlüdür.

f- Aracın herhangi bir olay nedeniyle kiracının kusuru olsun yada olmasın yetkili makamlarca müsaderesi veya el konulması halinde geri alınması için yapılacak her türlü girişime ilişkin harcamalar kiracıya aittir. Bu sürede geçecek günlerin kirası kiralayan tarafından istenir.

g- Kiracı kira süresi içinde vasıtanın periyodik bakımını (yağlama, yağ değişimi vb. gibi) yaptıracak masrafları kiralayan adına aldığı fatura(lar) karşılığında kendisine iade edilecektir. Tabii kullanma ve eskime sonucunda yapılan tamirat, yedek parça ve lastik değiştirme masrafları kiralayana aittir. Buna karşılık mutad olmayan bir kullanıma veya kaza sonucu yapılan tamirat yedek parça ve lastik değiştirme masrafları donma nedeniyle ortaya çıkan hasar ve zararlar için benzer olaylar sonucu aracın hareket edememesi durumunda kiralandığı yere getirilmesi için yapılan taşıma harcamaları kiracıya ait olup kiralayan, aracın işten kalma ücretini geçerli kira tarifesi üzerinden tahsil edilebilecektir. Taşrada gerekebilecek YTL üzerindeki onarımlar kiralayanın en yakın istasyonuna bildirerek onayı alınıp yaptırılacak, kiralayan adına düzenlenmiş olup detaylı fatura(lar) kiracıya ödenecektir.

h- Benzin ücreti kiracıya aittir.

ı- Kiracı kendisi veya başkası tarafından kira süresi içinde veya önce yada aracın kiralayana iadesinden sonra aracın içinde veya üzerinde bırakılan taşınan herhangi bir malın kaybından veya hasarlanmasından doğacak herhangi bir sorumlulukta, bunlarla ilgili masraflarda dahil kiralayanı peşinen ibra etmiştir.

j- Bir günlük kira 24 saatlik süredir. Haftalık veya aylık kira süreleri 7 gün ve 30 gün üzerinden hesap edilir.

k-Taraflar arasında yazılı olarak kararlaştırılmadıkça hüküm ve şartlardaki herhangi bir ilave veya değişiklik hükümsüzdür.

l- Her halde kiracı ve kiralayan 3. şahıslara karşı sahip oldukları tazminat haklarını takibinde birbirlerine gerekli kolaylıkları gösterip hakları oranında birbirlerine vekalet vermek ve de dava haklarını temlik etmek zorunda olup yargılama giderleri bu oran dahilinde paylaşılır.

m- Kiralayanın belgesel izni olmaksızın araçları yurt dışına çıkaramazlar.

n- Kiracı ile kiralayan arasındaki anlaşmazlıklar İSTANBUL Mahkemeleri ve İcra Dairelerinde Türk Hukukuna göre çözümlenecektir.

o- Kiracı hiçbir şekilde bu sözleşmeden doğan hakları, yada aracı ve içindeki donanım ve gereçleri devir, temlik ve terhin edemez ve bunları kiralayana zarar verecek biçimde kullanamaz. Bu taahhüde aykırılık, kiralayana derhal aracın geri verilmesini herhangi bir sebeple ve herhangi bir ödeme yapmadan talep hakkını verir.

ö- Teminat için alınan senet ve veya nakit tutarın geri ödenmesi için aracın teslim tarihinden 90 işgünü geçmesi gerekir.

p- Kiracı kiralama koşullarından doğacak eksiklikler ve kiralamadan vazgeçmesinde daha önce vermiş olduğu kapora ve depozito ücreti yanar.

r- 24 saatlik kiralamalarda km. Sınırı 250 km dir. Km sınırı geçen kiralamalarda kiracı ek ücret ödemek zorundadır. Aylık kiralamalarda bu sınır 3500 km dir.

s- Kiracı aracın bedelinin %10′u kadar olan hasarları kendi karşılamak zorundadır.

ş- Kiracı kullanımdan ve sürücü hatalarından doğacak mekanik arızalardan kiracı sorumludur ücretin tamamını öder.

t- Kiracı aracı kiraladıktan sonra kira süreci başlar. Anlaşılan süre içinde vazgeçemez veya aracı iade edemez.Eğer sözleşmenin iptalini isterse araç otoparka çekilir otopark ücreti dahil olmak üzere ücreti istenir.

Madde 2- ÖDEME

Sözleşmenin düzenlenmesi sırasında o tarihe kadar geçerli tarifeye göre kiralayan yaklaşık kira ve km tutarını %30 fazlasını kira depoziti olarak kiracıdan alınır.Kesin hesap sonucu kiralama bitiminde saptanır. Ancak söz konusu kira depoziti hiçbir suretle TL’den az olamaz. Ödemede baz TL’dir.Karşılığı resmi kur üzerinden hesaplanacak döviz ile nakit veya çek ile de ödenebilir. Bunların dışında geçerli kredi kartları geçerlilik limitini aşmadıkları takdirde nakit para gibi işlem görürler. Kiracı 48 saat önceden haber vermek ve kira depozitine gerekli miktarı eklemek kaydıyla kira süresini uzatabilir.

Madde 3- SİGORTA

Kiralayan araçlarını kasko sigortası ile Karayolları Trafik Yasası uyarınca mecburi mali mesuliyet sigortası ile de sigortalanmıştır. Kasko sigortasından yararlanılabilmesi için kasko bağışıklığı olan TL( ) ‘nı kiracı, sözleşme başladığında öder. Herhangi bir kaza veya hasar durumunda kasko sigortasından yararlanılabilmesi için aşağıdaki koşullar yerine getirilmesi zorunludur.

a- Kazanın olduğu yere en yakın yetkili makamdan (şehir sınırı içinde trafik polisi, mahalli karakol,şehir dışında jandarma vb. gibi) olayın oluş biçimini ayrıntılı olarak belirten bir kaza raporu ve tespit zaptı ile şahit isim ve adresi ile benzeri belgeler ve bilgiyi kiracı kiralayana en geç 48 saat içinde tevdi ve ihbar etmekle yükümlüdür.

b- Kiracının doktor raporu ile saptanmış engelleyici bir durumu yoksa kazayı kiralayana anında haber etmesi gereklidir. Kiracı her ne şekilde olursa olsun hasarlı araca müdahale etmeyecektir. Kiracının kusuru oranında kiralayan zararını kiracıdan talep hakkını her zaman mafuz tutar. Araçtan bazı şeylerin çalınması (radyo, stepne, avadanlıklar vb.) halinde ortaya çıkacak zarar sigorta kapsamı dışındadır ve kiracının sorumluluğu altındadır.

c- Kiralayan 3. şahıslara zarar veren kazalar sonucu doğacak hukuki sorumluluğu her araç için akdedilmiş ihtiyari mali mesuliyet sigortası teminat hadleri dahilinde kalmak şartıyla, sigorta şirketinden istifade ettiği tazminat miktarında yüklenir. Bu hadlerin üstündeki hukuki sorumluluk kiracıya ait olup kiralayan kiracıya rucu hakkını mafuz tutar.

d- Bütün sigortalar kira sözleşmesinde belirtilen süre kapsamında geçerlidir.

e- Alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında bulunan veya geçerli ehliyete sahip olmayan bir sürücünün sebebiyet verdiği kaza ile taşınan mallardan doğan yahut malların sebep olduğu kazalardan doğrudan kiracı mesuldür.Kiracı aracın her türlü kazalar sonucunda uğrayacağı zarardan TL kadar itirazsız sorumludur. araç grubu için günde (C.D.W.) ödemek şartı ile bu sorumluluğu ortadan kaldırabilir.

g- Kendisine atfı kabil olmayan her türlü fiil ve ihmalden dolayı sigorta tazminatından kısmen veya hiç istifade edemeyen kiralayan tahsil edemediğini zarar için aracın işten kalma tazminatı için kiracıya rucu hakkına sahiptir.

h- Lastik onarımları, boya çizikleri, koltuklardaki sigara yanıkları ve cam kırılması sigorta kapsamı dışındadır.

Akyol Rent a Car - Araç Filomuz

Tümünü Görüntüle

Akyol Rent a Car Lük Sınıf & Ekonomik Sınıf seçenekleri ile herkeze uygun seçenekler.Kampanyalarımızdan yararlanmak için bize ulaşın...

Akyol Rent a Car

Uzun vadeli Araç Kiralamalarında uygun kampanyalar ve araç seçenekleri...

Kampanyalarımızdan yararlanmak için bize ulaşın...

Akyol Rent a Car

Akyol Rent a Car Lük Sınıf & Ekonomik Sınıf seçenekleri ile herkeze uygun seçenekler.Kampanyalarımızdan yararlanmak için bize ulaşın...

Akyol Rent a Car

Markalarımız:

  • Akyol Rent a Car >> Ataşehir Araç Kiralama
  • Akyol Rent a Car >> Ataşehir Araç Kiralama
  • Akyol Rent a Car >> Ataşehir Araç Kiralama
  • Akyol Rent a Car >> Ataşehir Araç Kiralama
  • Akyol Rent a Car >> Ataşehir Araç Kiralama
  • Akyol Rent a Car >> Ataşehir Araç Kiralama
  • Akyol Rent a Car >> Ataşehir Araç Kiralama
  • Akyol Rent a Car >> Ataşehir Araç Kiralama